Úvod Kontakt
21.01.2018 
Profil firmy Geodézia Reality a inžinierska činnosť Objednávka Kontakt Cenník


Ceny jednotlivých výkonov sú tvorené

 dohodou

na základe sadzobníka pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác vydaného


UNIKA

ktorý obsahuje odporúčané ceny za jednotlivé služby.

Výber z cenníka

III.Tabuľky cenových rozpätí


Tab. 3 – GEOMETRICKÝ PLÁN A VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV


Tabuľka výkonu 240:

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v 

01

100 m

Vytýčenie hranice pozemku

132 – 190

02

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny je totožný s registrom C KN

116 – 150

03

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný s registrom C KN

132 – 190

04

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena

80 – 100

05
 

Vlastník
 

Výkupový elaborát 

3 – 13

06

Parcela

Preskúmanie možnosti vydania pozemku

32 – 159

Poznámky:

a. Náklady na vybudovanie polohového bodového poľa sa oceňujú podľa tabuľky 1. V cene tabuľky 3. nie sú zahrnuté.
b. V cenách nie sú zahrnuté náklady za poskytovanie východiskových podkladov z operátu katastra nehnuteľností, ktoré účtujú orgány štátnej správy zhotoviteľovi.
c. Ak je rozsah výkonov v položkách 01, 02, 03, 04 a 06 menší ako 2 MJ, účtuje sa cena za 2 MJ.
d. Mernú jednotku tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa majetkoprávne usporiadava a súčet omerných mier stavby. Pri oddeľovaní viacerých pozemkov sa spoločná hranica účtuje len raz.
e. Vyhotovenie elaborátov nad stanovený počet uvedený v dodacích podmienkach sa oceňuje hodinovou sadzbou.  Tab. 10 – VYTÝČENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU A  STAVENISKA


Tabuľka výkonu 391:

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v  

VYTÝČENIE PRIESTOROVEJ POLOHY

01

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

26 – 32

02

bod

Stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete

32 – 37

03

bod

Mosty, tunely, štôly

63 – 74

04

bod

Technologické zariadenia

53 – 74

PODROBNÉ VYTÝČENIE

05

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

16 – 21

06

bod

Železnice, cesty, pohybové plochy letísk, mosty, tunely a štôly

26 – 37

07

bod

Ostatné líniové stavby

16 – 21

08

bod

Technologické zariadenia

26 – 42

Poznámky:

Vytýčenie obvodu staveniska, hraníc ochranných pásiem, lesných priesekov a pod. sa oceňuje v cenovom rozpätí položky 07.

Každé zvlášť požadované kontrolné vytýčenie, alebo opakované vytýčenie sa oceňuje v cenových rozpätiach tejto tabuľky ako nové vytýčenie.

V tabuľke je zahrnutá dočasná stabilizácia bodov, výpočet súradníc a výpočet vytyčovacích prvkov.

V cene nie je obsiahnuté:

-           vybudovanie vytyčovacej siete,

-           trvalá stabilizácia vytýčených bodov a ich zaistenie

-           vyhotovenie rozboru presnosti

-           pripojenie hlavných výškových bodov na SJNS 

Alternatívou MJ bod môže byť MJ 100 m, hlavne tam, kde je priemerný počet bodov na 100 m dĺžky líniovej stavby alebo obvodu vytyčovaného stavebného objektu menej ako 1 bod.

Ak je rozsah výkonov tab. 391 menší ako 5 MJ, účtuje sa cena za 5 MJ.

Ak je požadované len výškové vytýčenie podrobných bodov, (napr. priemyselných podláh výrobných hál, hypermarketov a pod.) účtuje sa 60% položky 05 za každý vytýčený bod.


 

Tab. 11 – KONTROLNÉ MERANIE A ZAMERANIE SKUTOČNÉHO

   VYHOTOVENIA STAVEBNÉHO OBJEKTU

  

Tabuľka výkonu 396:

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v 

01

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

21 – 26

02

bod

Stavebné objekty líniové, železnice, cesty, tunely, mosty (nie podzemné vedenia)

21 – 32

03

bod

Ostatné líniové stavebné objekty (podzemné vedenia)

16 – 21

04

bod

Technologické zariadenia

32 – 42

Poznámky:

a. Alternatívou MJ bod môže byť MJ 100m hlavne tam, kde je priemerný počet meraných alebo kontrolovaných bodov na 100m dĺžky líniovej stavby alebo 100m obvodu stavebného objektu menej ako 1 bod.
b. Touto tabuľkou sa oceňuje zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu, resp. technologického zariadenia v rámci objektovej skladby stavebných objektov po objektoch.
c. Zameraním skutočného vyhotovenia stavebného objektu v zmysle tejto tabuľky sa rozumie porovnanie skutočnej a projektovanej polohy alebo výšky stavebného objektu. V prípade, že toto porovnanie nie je požadované, znižuje sa cena položiek 01-04 o 30%
d. Ak je rozsah výkonov tab. 391 menší ako 5 MJ, účtuje sa cena za 5 MJ.
Tab. 16 – HODINOVÉ SADZBY

Tabuľka výkonu 010:

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v 

01

SH

Hodinová sadzba za výkon autorizovaného geodeta a kartografa

35

02

SH

Hodinová sadzba geodeta s VŠ

25

03

SH

Hodinová sadzba geodeta s ÚSO

19

04

SH

Hodinová sadzba figuranta

9

 

Poznámky:

a. Touto tabuľkou sa oceňujú geodetické a negeodetické práce, či výkony potrebné k zaisteniu konkrétnej geodetickej zákazky, ktoré nie sú obsahom žiadnej z  tabuliek tohto cenníka.
b. Hodinovými sadzbami sa oceňujú aj nutné bezpečnostné hliadky.
Copyright 2005. GEOREAL
KGaK
Cena za inžiniersku a developerskú činnosť
Tlač stránku